O nás

  

    Naše mateřská škola se původně jmenovala Mateřská škola Horní Nová Ves. Byla založena 3. března 1946. Měla jednu třídu s kapacitou 25 míst. V září 1977 otevřela druhou třídu pro patnáct dětí. 1. ledna 2003 se stala samostatným právním subjektem. Od 1. února 2006 má jedno odloučené pracoviště - bývalou Mateřskou školu Lázně Bělohrad. Od tohoto data nese nový název - Bělohradská mateřská škola. V Horní Nové Vsi máme 2 třídy s kapacitou 40 míst, v Lázních Bělohrad 5 tříd s kapacitou 120 míst. O děti se stará dvanáct učitelů a dva asistenti pedagoga. O čistotu a pořádek pět provozních zaměstnanců. Obě pracoviště mateřské školy mají vlastní školní jídelnu. V Horní Nové Vsi s kapacitou 65 jídel, v Lázních Bělohrad 150 jídel. Stravování zajišťují tři kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny, která zabezpečuje chod obou školních jídelen. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let. Převážná většina dětí je místních - tzn. z Horní Nové Vsi, Prostřední Nové Vsi, Dolní Nové Vsi a Lázní Bělohrad. Menší část dojíždí z okolních vesnic - Brtev, Lány, Hřídelec, Šárovcova Lhota, Svatojánský Újezd, Černín, Lukavec, Borek,...

    Mateřská škola sídlí v Horní Nové Vsi, v bývalé budově základní školy, u komunikace směrem na Novou Paku. Je vzdálená dva kilometry od centra města Lázně Bělohrad. Budova školy je patrová, podsklepená, má velké půdní prostory. Ve sklepě se nachází sklad ovoce a zeleniny, hrubá přípravna zeleniny a kotelnaV přízemí budovy je soukromý byt, šatna pro děti i zaměstnance. Dále kancelář vedoucí školní jídelny, školní jídelna, dva sklady a sociální zázemí pro kuchařku. Je tu i jídelna, kde se děti a zaměstnanci stravují. Z přízemí vedou dveře na školní zahradu. V poschodí jsou dvě třídy se sociálním zařízením, dva kabinety, ředitelna, sociální zařízení pro personál, sklad čistících a mycích prostředků a tři vestavěné skříně pro ukládání prádla. Z chodby vede schodiště do dalšího patra, kde je půda. Součástí mateřské školy je pěkná školní zahrada, která je moderně vybavená pro přirozený pohyb, různé sporty a tvoření na pískovišti.  

     Odloučené pracoviště najdeme nedaleko centra města Lázně Bělohrad u komunikace na Jičín. Tvoří ho komplex tří budov. První budovu postavil z darů a úvěru v roce 1929 spolek Péče o mládež z Lázní Bělohradu. Jednopatrový dům sloužil vdovám, sirotkům a dětem ze sociálně slabých rodin. Kronika datuje, že od roku 1946 zde byla zřízena mateřská škola. V současné době se v nejstarší budově v suterénu nachází kotelna, hrubá přípravna zeleniny, sklad ovoce i zeleniny a čtyři další místnosti, které čekají na využití. V přízemí této budovy je školní jídelna, dva sklady, sociální zázemí, denní místnost a šatna pro zaměstnance školní jídelny. Dále třída, sociální zařízení a šatna pro děti i zaměstnance.

    V prvním patře najdeme třídu, sociální zařízení pro děti i zaměstnance, dva kabinety a šatnu dětí. Schodiště pokračuje do dalšího patra, kde se nachází půda. 

    Další budovu tvoří přízemní přístavba do zahrady, kde je třída, sociální zařízení pro děti i personál a dvě dětské šatny. Menší šatnu využívají děti, které přecházejí do spojovací třídy.  

    Třetí budova byla vystavěna v akci "Z" v roce 1985. Je patrová s rovnou střechou. V jejím přízemí se nachází kancelář vedoucí školní jídelny, úklidová místnost, třída, sociální zařízení pro děti a dospělé, kabinet, šatna, kuchyňka. Z herny vede únikový východ na školní zahradu. Třída, dva kabinety, dětské sociální zařízení, šatna, sborovna, kuchyňka, úklidová místnost a WC pro dospělé se nacházejí v patře. Pro případ krizových situací je z herny přímý vstup na únikové schodiště, které vede na školní zahradu. 

    K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada, která sousedí se zámeckým parkem. Od podzimu 2015 je nově vytvořena v přírodním stylu. Obě pracoviště mateřské školy prošly rekonstrukcemi, jsou moderně vybavené. Výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání "Rok v přírodě", jehož mottem je "Vše, co je podle přírody, je hodno úcty" (Cicero).

 

Doplňující programy, projekty a další aktivity

Divadlo v naší mateřské škole                                                                                                      Několikrát do roka zajíždějí do naší mateřské školy divadélka z celé republiky. Děti se tak seznamují s různými pohádkami a se správným chováním v divadle. Spolupracujeme i s místním divadelním spolkem - "Šíro".

Návštěva výstav                                                                                                                                    Na výstavy většinou docházíme s dětmi do Památníku K.V.Raise v Lázních Bělohrad. Někdy i my na výstavách prezentujeme výtvarné práce a výrobky našich dětí.

Návštěva knihovny                                                                                                                                  S dětmi navštěvujeme místní knihovnu, občas zajíždíme i do knihovny v Nové Pace. Snažíme se prohlubovat v dětech kladný vztah ke knihám.

Seznamování s cizím jazykem                                                                                                            Formou kroužku se děti od 4 let seznamují s prvními anglickými slovíčky. Výuku vede v odpoledních hodinách externí pracovník.

Plavecký  kurz                                                                                                                                           Na plavání jezdí předškolní děti do sportovního areálu v Hořicích. Absolvují pět lekcí. Hravou formou se seznamují se základy plavání.

Sportovní školička                                                                                                                                Sportovní školička je určena dětem 5-6 letým, které absolvují sedm lekcí v Sokolovně v Lázních Bělohrad. Sportovní školičku organizuje Škola sportu. Cílem projektu je rozvoj všestranného pohybu dětí. Partnerem celého projektu je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Sportovní dopoledne                                                                                                                       Pracoviště Horní Nová Ves zařazuje v zimních měsících sportovní dopoledne na sněhu. Děti si vyzkouší různé hrátky se sněhem a ukáží svoji šikovnost při jízdě na kluzácích. Na pracovišti v Lázních Bělohrad se sportovní dopoledne koná v zámeckém parku, zpravidla v květnu - červnu, ve spolupráci se ZŠ K.V.Raise v Lázních Bělohrad. Děti ze základní školy připraví pro naše děti zajímavý program, který ověří nejen pohybové dovednosti, ale i vědomosti a postřeh dětí.

Besedy, exkurze, návštěvy                                                                                                                    V průběhu školního roku zařazujeme do výchovně vzdělávací práce různé besedy např. s rybáři, myslivci. Navštěvujeme myslivnu v Horní Nové Vsi, také místní kamenolom. Setkáváme se s hasiči, policií. Chodíme na různé exkurze - pracoviště rodičů, významné budovy, obchody, ...

Soutěže                                                                                                                                                 Účastníme se hudební soutěže Novopacký slavíček. Zapojujeme se do různých výtvarných soutěží.

Výlety                                                                                                                                                         Děti v průběhu roku absolvují různé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Chodí pěšky, jezdí autobusem, vlakem.

Oslavy svátků a narozenin                                                                                                                      S dětmi společně slavíme svátky a narozeniny. Děti mohou přinést na oslavu pohoštění. Doporučujeme "zdravé mlsání". Nevhodné jsou tvrdé bonbóny. 

Rozloučení s předškoláky                                                                                                                       S předškoláky se loučíme vždy v červnu. Pro děti i rodiče je připravený zajímavý program. Spolek rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy předává dětem dárek, jako vzpomínku na chvíle prožité v mateřské škole.

Charitativní akce                                                                                                                                    Zapojujeme se do různých akcí. Spolupracujeme s fondem Sidus.

"Zdravá 5"                                                                                                                                                  je preventivní program zaměřený na zdravou výživu. S tímto programem jsou seznámeny děti ve všech třídách.

Preventivní screeningové vyšetření zraku
Zapojujeme se do celostátního projektu - Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních
dětí. Vyšetření provádí nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s., dle zájmu rodičů, přímo v naší mateřské škole.

Návštěva Domova s pečovatelskou službou
Před Vánocemi a Velikonocemi navštěvujeme seniory v Domově s pečovatelskou službou. Máme pro ně připravený program a dárečky pro radost.

Hrátky dětí a rodičů                                                                                                                              Na odloučeném pracovišti v Lázních Bělohrad realizujeme od října do června 1x týdně pro veřejnost "Hrátky dětí a rodičů", při kterých se děti postupně seznamují s prostředím mateřské školy.

Praxe studentů                                                                                                                            Umožňujeme studentům z různých škol vykonat pedagogickou praxi.