O nás

  

    Naše mateřská škola se původně jmenovala Mateřská škola Horní Nová Ves. Byla založena 3. března 1946. Měla jednu třídu s kapacitou 25 míst. V září 1977 otevřela druhou třídu pro patnáct dětí. 1. ledna 2003 se stala samostatným právním subjektem. Od 1. února 2006 má jedno odloučené pracoviště - bývalou Mateřskou školu Lázně Bělohrad. Od tohoto data nese nový název - Bělohradská mateřská škola. V Horní Nové Vsi máme 2 třídy s kapacitou 40 míst, v Lázních Bělohrad 5 tříd s kapacitou 120 míst. O děti se stará třináct učitelů, dle potřeby i asistent pedagoga. O čistotu a pořádek pět provozních zaměstnanců. Obě pracoviště mateřské školy mají vlastní školní jídelnu. V Horní Nové Vsi s kapacitou 65 jídel, v Lázních Bělohrad 150 jídel. Stravování zajišťují tři kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny, která zabezpečuje chod obou školních jídelen. Dle možností vaříme pro důchodce i cizí strávníky. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let. Převážná většina dětí je místních - tzn. z Horní Nové Vsi, Prostřední Nové Vsi, Dolní Nové Vsi a Lázní Bělohrad. Menší část dojíždí z okolních vesnic - Brtev, Lány, Hřídelec, Šárovcova Lhota, Svatojánský Újezd, Černín, Lukavec, Borek,...

    Mateřská škola sídlí v Horní Nové Vsi, v bývalé budově základní školy, u komunikace směrem na Novou Paku. Je vzdálená dva kilometry od centra města Lázně Bělohrad. Budova školy je patrová, podsklepená, má velké půdní prostory. Ve sklepě se nachází sklad ovoce a zeleniny, hrubá přípravna zeleniny a kotelnaV přízemí budovy je soukromý byt, šatna pro děti i zaměstnance. Dále kancelář vedoucí školní jídelny, školní jídelna, dva sklady a sociální zázemí pro kuchařku. Je tu i jídelna, kde se děti a zaměstnanci stravují. Z přízemí vedou dveře na školní zahradu. V poschodí jsou dvě třídy se sociálním zařízením, dva kabinety, ředitelna, sociální zařízení pro personál, sklad čistících a mycích prostředků a tři vestavěné skříně pro ukládání prádla. Z chodby vede schodiště do dalšího patra, kde je půda. Součástí mateřské školy je pěkná školní zahrada, která je moderně vybavená pro přirozený pohyb, různé sporty a tvoření na pískovišti.  

     Odloučené pracoviště najdeme nedaleko centra města Lázně Bělohrad u komunikace na Jičín. Tvoří ho komplex tří budov. První budovu postavil z darů a úvěru v roce 1929 spolek Péče o mládež z Lázní Bělohradu. Jednopatrový dům sloužil vdovám, sirotkům a dětem ze sociálně slabých rodin. Kronika datuje, že od roku 1946 zde byla zřízena mateřská škola. V současné době se v nejstarší budově v suterénu nachází kotelna, hrubá přípravna zeleniny, sklad ovoce i zeleniny a čtyři další místnosti, které čekají na využití. V přízemí této budovy je školní jídelna, dva sklady, sociální zázemí, denní místnost a šatna pro zaměstnance školní jídelny. Dále třída, sociální zařízení a šatna pro děti i zaměstnance.

    V prvním patře najdeme třídu, sociální zařízení pro děti i zaměstnance, dva kabinety a šatnu dětí. Schodiště pokračuje do dalšího patra, kde se nachází půda. Na půdě je také spisovna a oddělený prostor pro rekvizity divadelního spolku Šíro, který s naší mateřskou školou spolupracuje.

    Další budovu tvoří přízemní přístavba do zahrady, kde je kancelář vedoucí školní jídelny, relaxační místnost, sklad, kabinet, třída, sociální zařízení pro děti i personál a dvě dětské šatny. Menší šatnu využívají děti, které přecházejí do spojovací třídy.  

    Třetí budova byla vystavěna v akci "Z" v roce 1985. Je patrová s rovnou střechou. V jejím přízemí se nachází ředitelna, úklidová místnost, třída, sociální zařízení pro děti a dospělé, kabinet, šatna, kuchyňka. Z herny vede únikový východ na školní zahradu. Třída, dva kabinety, dětské sociální zařízení, šatna, sborovna, kuchyňka, úklidová místnost a WC pro dospělé se nacházejí v patře. Pro případ krizových situací je z herny přímý vstup na únikové schodiště, které vede na školní zahradu. 

    K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada, která sousedí se zámeckým parkem. Od podzimu 2015 je nově vytvořena v přírodním stylu. Obě pracoviště mateřské školy prošly rekonstrukcemi, jsou moderně vybavené. Výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání "Rok v přírodě", jehož mottem je "Vše, co je podle přírody, je hodno úcty" (Cicero).

 

Doplňující programy, projekty a další aktivity

Divadlo v naší mateřské škole                                                                                                      Několikrát do roka zajíždějí do naší mateřské školy divadélka z celé republiky. Děti se tak seznamují s různými pohádkami a se správným chováním v divadle. Spolupracujeme i s místním divadelním spolkem - "Šíro".

Návštěva výstav                                                                                                                                    Na výstavy většinou docházíme s dětmi do Památníku K.V.Raise v Lázních Bělohrad. Někdy i my na výstavách prezentujeme výtvarné práce a výrobky našich dětí.

Návštěva knihovny                                                                                                                                  S dětmi navštěvujeme místní knihovnu, občas zajíždíme i do knihovny v Nové Pace. Snažíme se prohlubovat v dětech kladný vztah ke knihám.

Seznamování s cizím jazykem                                                                                                            Formou kroužku se děti od 4 let seznamují s prvními anglickými slovíčky. Výuku vede v odpoledních hodinách externí pracovník.

Plavecký  kurz                                                                                                                                           Na plavání jezdí předškolní děti do sportovního areálu v Hořicích. Absolvují pět lekcí. Hravou formou se seznamují se základy plavání.

Sportovní školička                                                                                                                                Sportovní školička je určena dětem 5-6 letým, které absolvují sedm lekcí v Sokolovně v Lázních Bělohrad. Sportovní školičku organizuje Škola sportu. Cílem projektu je rozvoj všestranného pohybu dětí. Partnerem celého projektu je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Sportovní dopoledne                                                                                                                       Pracoviště Horní Nová Ves zařazuje v zimních měsících sportovní dopoledne na sněhu. Děti si vyzkouší různé hrátky se sněhem a ukáží svoji šikovnost při jízdě na kluzácích. Na pracovišti v Lázních Bělohrad se sportovní dopoledne koná v zámeckém parku, zpravidla v květnu - červnu, ve spolupráci se ZŠ K.V.Raise v Lázních Bělohrad. Děti ze základní školy připraví pro naše děti zajímavý program, který ověří nejen pohybové dovednosti, ale i vědomosti a postřeh dětí.

Besedy, exkurze, návštěvy                                                                                                                    V průběhu školního roku zařazujeme do výchovně vzdělávací práce různé besedy např. s rybáři, myslivci. Navštěvujeme myslivnu v Horní Nové Vsi, také místní kamenolom. Setkáváme se s hasiči, policií. Chodíme na různé exkurze - pracoviště rodičů, významné budovy, obchody, ...

Soutěže                                                                                                                                                 Účastníme se hudební soutěže Novopacký slavíček. Zapojujeme se do různých výtvarných soutěží.

Koledování                                                                                                                                              Udržujeme staré zvyky a tradice. S dětmi před Vánocemi a Velikonocemi chodíme na koledu.

Výlety                                                                                                                                                         Děti v průběhu roku absolvují různé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Chodí pěšky, jezdí autobusem, vlakem.

Oslavy svátků a narozenin                                                                                                                      S dětmi společně slavíme svátky a narozeniny. Děti mohou přinést na oslavu pohoštění. Doporučujeme "zdravé mlsání". Nevhodné jsou tvrdé bonbóny. 

Rozloučení s předškoláky                                                                                                                       S předškoláky se loučíme vždy v červnu. Pro děti i rodiče je připravený zajímavý program. Spolek rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy předává dětem dárek, jako vzpomínku na chvíle prožité v mateřské škole.

Charitativní akce                                                                                                                                    Zapojujeme se do různých akcí. Spolupracujeme s fondem Sidus. Sbíráme víčka od PET lahví pro nemocného chlapce.

"Zdravá 5"                                                                                                                                                  je preventivní program zaměřený na zdravou výživu. S tímto programem jsou seznámeny děti ve všech třídách.

Preventivni screeningové vyšetření zraku
Zapojujeme se do celostátního projektu - Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních
dětí. Vyšetření provádí nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o.p.s., dle zájmu rodičů, přímo v naší mateřské škole.

Návštěva Domova s pečovatelskou službou
Před Vánocemi a Velikonocemi navštěvujeme seniory v Domově s pečovatelskou službou. Máme pro ně připravený program a dárečky pro radost.

Hrátky dětí a rodičů                                                                                                                              Na odloučeném pracovišti v Lázních Bělohrad realizujeme od října do června 1x týdně pro veřejnost "Hrátky dětí a rodičů", při kterých se děti postupně seznamují s prostředím mateřské školy.

Praxe studentů                                                                                                                            Umožňujeme studentům z různých škol vykonat pedagogickou praxi.