Veverky
Denní řád

V 7:30h začíná provoz v naší třídě. Příchozí děti se vítají s učitelkou podáním ruky a očním kontaktem. Poté si děti vybírají hry dle vlastní volby. Učitelka dle potřeby nabízí činnosti méně aktivním dětem, které vyžadují individuální přístup (zvykající si děti apod.). Hračky uklízíme dle potřeby. Společně všichni zahájíme den posezením ve "SLUNÍČKU" (sezením v kroužku) a vzájemným pozdravem (děti pohladí kamaráda po svém boku). Učitelka krátce seznámí děti s náplní dne, zazpíváme si písničku a pak většinou následuje pohybová chvilka (pohybové hry, hry se zpěvem, cvičení s náčiním, s hudbou apod.). Pohybová chvilka však bývá někdy zařazena i jindy během celého dopoledne.

V 8:45h následuje svačina. Děti si samy jídlo odnášejí ke stolečku a zároveň uklízí použité nádobí (dle možností jednotlivých dětí). Poté jsou zařazeny dopolední činnosti, které vycházejí z daných tematických plánů. Pracujeme ve skupinách s přihlédnutím k věku dětí (vyšší náročnost na samostatnost a práci klademe na starší děti). Po řízených činnostech následuje pobyt venku. Podle počasí chodíme na kratší i delší vycházky v okolí mateřské školy. V letních měsících využíváme možnosti školní zahrady.

V 11:30h se podává oběd. Po převlečení v šatně a hygieně usedáme ke stolečkům. Volné chvilky před obědem využíváme k rozhovoru o zážitcích z dopoledne, prstovým hříčkám, k opakování básní a písní,... Polévku nalévá učitelka u stolků. Děti si odnášejí samy prázdné talíře a přinášejí si pití a druhé jídlo. Po skončení oběda opět následuje hygiena a příprava odpočinku.

Děti se převlékají do pyžama, odpočívají na matracích. Posloucháme relaxační hudbu, čteme pohádky, nebo příběhy na pokračování. Starší děti vstávají dříve, jsou jim nabídnuty klidové činnosti (grafomotorická cvičení, artikulační a jazyková cvičení a sestavování puzzle). Před odpolední svačinou probíhá hygiena.

Ve 14:30h se podává odpolední přesnídávka, poté se věnujeme dalším činnostem (dokončování prací z dopoledne, individuální práci s dětmi, volné hry,...).

V 15:00h končí provoz naší třídy.


Všechny činnosti v průběhu dne variabilně měníme a upravujeme dle potřeb a zájmu dětí a dle mimořádných událostí.