Vnitřní řád školní jídelny
Odloučeného pracoviště Lázně Bělohrad

Bělohradská mateřská škola, Horní Nová Ves 112, 507 81 Lázně Bělohrad

odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300

Č.j.V 21/2016

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Mobil: 724 502 377

PLATBA ZA STRAVNÉ

Stravné se platí zálohově dopředu v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Rodiče nových dětí uhradí zálohu na nový školní rok do konce srpna stávajícího roku. Tato mimořádná platba zajistí zálohovou úhradu stravného po dobu celého školního roku. Záloha se rovná v průměru 22 pracovních dnů x celková výše stravného na den pro dítě. Tento mimořádný vklad se po ukončení docházky dítěte do mateřské školy rodičům vrací.

Vyúčtování stravného bude probíhat dle skutečnosti zpětně za uplynulý měsíc a to vždy do 15. dne následujícího měsíce.


Platbu stravného lze provézt:

a) inkasem z účtu rodičů na účet MŠ u KB č. 78-8506060277/0100 (č. účtu MŠ je potřeba vzít

s sebou)

b) inkasem z účtu rodičů na účet MŠ u České spořitelny - sběrný box č. 0101224871/0800

U inkasních plateb je nutno, aby si rodiče ve své bance zařídili pro mateřskou školu souhlas

s inkasem.

c) v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Termín výběru plateb bude pro každý měsíc vyvěšen na nástěnce ŠJ a na vchodových dveřích MŠ.


Rodiče jsou povinni uhradit stravné nejdéle do konce probíhajícího platebního měsíce.

U bezhotovostních plateb jsou rodiče povinni provézt kontrolu, zda byla platba bankou provedena.


Pokud rodiče opakovaně neuhradí platbu za stravné a nedohodnou si s ředitelkou MŠ nebo s vedoucí stravování jiný termín úhrady nebo sjednaný termín řádně nedodrží, může být s nimi zahájeno správní řízení ve věci ukončení docházky jejich dítěte do MŠ /viz Školský zákon § 35 odst. 1.d/.

Výše stravného pro děti 3-6 let

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

19,00 Kč

Svačina

6,00 Kč

Nápoj

3,00 Kč

CELKEM

36,00 Kč

Výše stravného pro děti starší 6 let

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

20,00 Kč

Svačina

7,00 Kč

Nápoj

3,00 Kč

CELKEM

38,00 Kč

Neodhlášený oběd: 64,00Kč u dětí do 6 let, děti nad 6 let 66,00Kč


VÝDEJ JÍDEL

Dopolední přesnídávka - 08:30h

Výdej obědů domů - 11:00h - 11:15h

Oběd - 11:30h

Odpolední svačina - 14:00h - 14:15h


ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Děti s pravidelnou docházkou mají stravu v MŠ přihlášenou automaticky na každý pracovní den. Pouze dny, kdy dítě do MŠ nenastoupí, rodič včas odhlásí.

Jídlo na pondělí lze odhlásit (přihlásit) nejpozději do 7:00h ráno. Jídlo na další dny se odhlašuje (přihlašuje) den předem do 15:00h telefonicky u vedoucí ŠJ na tel.č. 724 502 377 nebo u učitelů ve třídě. Je možné si nahlásit jídla i jednotlivě. V případě odhlašování a přihlašování stravy stačí podat zprávu jednu - vedoucí ŠJ nebo ve třídě. Informaci si vzájemně předáme.


NEMOC

První den nemoci je možné si jídlo odebrat do vlastního jídlonosiče v době od 11:00h -11:15h za sníženou cenu.

Odběr jídla za sníženou cenu je možný pouze první den nemoci dítěte. (Vyhláška č.107/200 Sb., o školním stravování).

Pokud zákonný zástupce dítěti stravu na další dny nepřítomnosti neodhlásí, bude mu k základní ceně stravného za den připočítána věcná režie /13,00 Kč/, osobní režie /14,00 Kč/ a zisková přirážka /1,00 Kč/ bez ohledu na to, zda stravu odebral, či neodebral. Viz. cena neodhlášeného oběda. V tomto případě se nejedná o školní stravování, neboť se dítě neúčastní výchovně vzdělávacího procesu, ale jde o doplňkovou činnost.

Neodhlášené přesnídávky a svačiny lze vyzvednout pouze v době jejich výdeje. Z hygienických důvodů je nelze přidávat k jídlonosičům.


DOVOLENÁ A PRÁZDNINY

Dovolená jídelny MŠ probíhá ve shodném termínu s dovolenou MŠ v měsíci červenci nebo srpnu. V tuto dobu se ve ŠJ nevaří. Po dobu uzavřenosti pracoviště Lázně Bělohrad je možné umístit děti na pracoviště v Horní Nové Vsi. Informace o uzavření pracoviště budou vyvěšeny na nástěnce ŠJ.


JÍDELNÍ LÍSTEK

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ŠJ.

Označování alergenů platí od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.


DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

přijímá vedoucí školní jídelny Lenka Pourová.


Tímto se ruší Provozní řád ŠJ ze dne 1.9.2015

Tento Vnitřní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1.5.2016


V Horní Nové Vsi 26.4.2016


Vedoucí ŠJ: Lenka Pourová 

Ředitelka MŠ: Jana Feixová