Zápis do MŠ
Sem vložte podnadpis

 • Zápis dětí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok (květen). Veřejnost je informována na webových stránkách mateřské školy, prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v MŠ, ve městě a ve vývěsních skříňkách před budovami obou pracovišť MŠ. Dítě do MŠ přijímá ředitelka školy na základě žádosti podané zákonným zástupcem. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na webových stránkách školy. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v den zápisu, dohodne si náhradní termín s ředitelkou školy.

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let (zákon č.561/2004Sb., školský zákon).

 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení o pravidelném očkování doplní do Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lékař, a to před zápisem dítěte do mateřské školy.

 • K předškolnímu vzdělávání v MŠ se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Děti jsou vždy přijímány k 1.9. příslušného školního roku.

 • Pokud nelze toto dítě z kapacitních důvodů přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 • Ředitel mateřské školy rozhoduje podle předem stanovených kritérií:

            - přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky                      (zákon č.561/2004 Sb., §34 odst. 4)

            - trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí

            - datum narození dítěte od nejstaršího po nejmladší

 • Do 30 dnů oznámí ředitel školy zákonným zástupcům výsledek přijímacího řízení. Na hlavních dveřích MŠ, ve vývěsní skříňce před budovou MŠ a na internetových stránkách, zveřejní, po dobu 15 dnů, seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (registrační číslo obdrží žadatel při zápisu).

 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.

 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem dítěte zkušební pobyt dítěte v MŠ v délce nejvýše 3 měsíců - to je v případě, že při zápisu do MŠ není zcela zřejmé, zda a do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy.

 • Ředitelka školy zve zákonné zástupce nově přijatých dětí v červnu na informační schůzku. Zde získají informace o provozu MŠ, domluví si průběh adaptace, konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ a vyplní potřebné formuláře.

 • V případě volného místa mohou být do mateřské školy přijímány děti i v průběhu školního roku.